Obec Podvysoká
ObecPodvysoká

Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Podvysoká

Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Podvysoká

Obec Podvysoká č. 26, 023 57 Podvysoká (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle
uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Podvysoká č. 16/2013 bodu 4. zo dňa 11. 6. 2013
zverejňuje zámer odpredať svoj prebytočný majetok formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej

1. Predmetom je predaj nehnuteľného majetku:

Pozemok v lokalite pri autobusovej zastávke Motorest Podvysoká pod terajším
a) parcela č. CKN 1684/2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vedeného
v katastri nehnuteľsnoti správy katastra Čadca na LV č. 818 pre k. ú. Podvysoká, Obec
Podvysoká, okres Čadca.

2. Zámer a podmienky OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke: www.podvysoka.ocu.sk
- úradnej tabuli obce v budove Obecného úradu v Podvysokej
- v regionálnej tlači.

3. Zámer a podmienky OVS sú dostupné aj formou osobného nahliadnutia na sekretariáte
starostu obce v budove Obecného úradu v Podvysokej.

4. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami OVS je do 18. 10. 2013 do 12:00
hod. na adrese vyhlasovateľa. 


V Podvysokej, 23. 9. 2013 
OSOBITNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len „podmienky“)
k Obchodnej verejnej súťaži č. 001/2013

Obec Podvysoká č. 26, 023 57,

Čl. I

Všeobecné informácie
1. Vyhlasovateľ OVS: Obec Podvysoká č. 26, 023 57, IČO: 00314196;
2. Kontaktná osoba: Milan Matlák, tel. 041/43 46223, e-mail: podvysoka@ocu.sk

Čl. II
Predmet OVS
1. Obec Podvysoká podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom predaja nasledovného
Pozemku v lokalite pri Motoreste Obce Podvysoká pod terajším Kvetinárstvom:
a) parcela č. CKN 1684/2 o výmere 93 m2,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
vedeného v katastri nehnuteľnosti Správy katastra Čadca na LV č. 818;

Čl. III
Podmienky OVS
1. Lehota na doručenie ponúk záujemcov odoslaných na poštovú prepravu sa určuje do 18. 10.
2013 do 12.00. hod. Lehota na doručenie ponúk predkladaných osobne alebo prostredníctvom
poštového kuriéra na adresu vyhlasovateľa: Obec Podvysoká č. 26, 023 57 je určená tak, aby
ponuka bola zaevidovaná v podateľni vyhlasovateľa do 18. 10. 2013 do 12.00. hod.

2. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
a) u fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo (ak bolo
pridelené), dátum narodenia, štátne občianstvo;
b) u právnickej osoby: názov, sídlo, IČO (ak bolo pridelené), štatutárny orgán;
c) ponúknutú cenu za 1 m2 pozemku;
d) bankové spojenie a číslo účtu uchádzača
e) elektronickú adresu na doručovanie. 

3. K ponuke uchádzač prikladá tieto prílohy:
a) výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (ak je uchádzač
právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť alebo fyzická osoba - podnikateľ),
fotokópia dokladu totožnosti u osôb, ktoré nie sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom
b) čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je dlžníkom v omeškaní vo vzťahu 

4. Na ponuky neobsahujúce ktorúkoľvek z náležitostí a príloh uvedených v bode 2. a 3. sa

5. Ponuka uchádzačov musí byť vyhotovená v písomnej forme, vložená v zalepenej obálke
označenej heslom: „OVS č. 001/2013 „NEOTVÁRAŤ“.

6. Miestnu obhliadku predmetu OVS môže uskutočniť každý záujemca osobne, bez
prítomnosti vyhlasovateľa, keďže predmet OVS je verejne prístupný. Informácie o lokalite
predmetu OVS poskytne vyhlasovateľ na Obecnom úrade v Podvysokej počas úradných

7. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu
menovanú starostom Obce Podvysoká. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené
ponuky, ak je súčasne prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platné
rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.

8. Vyhlasovateľ dal spracovať znalecký posudok na predmet OVS, ktorý určuje minimálnu
cenu 12,90 € za 1m2 pozemku. Na ponuky s nižšou cenou sa nebude prihliadať.

9. Členovia komisie otvoria obálky s ponukami v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na
podanie ponúk a zrealizujú hodnotenie ponúk podľa nasledujúceho postupu a kritéria:
jediným kritériom hodnotenia bude
a) najvyššia ponúknutá cena za predmet OVS;

10. Uchádzači sú oprávnení zúčastniť sa otvárania obálok s ponukami osobne alebo
prostredníctvom svojho písomne splnomocneného zástupcu. Termín a miesto otvárania
obálok bude zverejnený na úradnej tabuli obce v posledný deň lehoty na odovzdávanie ponúk.

11.O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Prípadný
dôvod nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamená.

12.Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť podmienky OVS, prípadne odmietnuť všetky

13.Uchádzači nemajú právo na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.

14. Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek OVS zrušiť.

15. Práva a povinnosti účastníkov OVS neupravené týmito podmienkami sa spravujú ust.
§ 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

16. Vyhlasovateľ je oprávnený OVS zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia za
tých istých podmienok a s tými istými podmienkami OVS, pričom je oprávnený stanoviť
nový termín predkladania ponúk uchádzačov.

Čl. IV
Podmienky predaja 

1. Vyhlasovateľ OVS podmieňuje prevod predmetu kúpy kúpnou zmluvou . 

2. Kúpna zmluva k nehnuteľnosti:
Kúpna zmluva
uzatvorená podľa ustanovení § 43 a nasl., § 132, § 133 a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
I.
Zmluvné strany
Predávajúci: OBEC Podvysoká
Sídlo: Podvysoká č. 26, 023 57
Bankové spojenie: Prima banka a.s., filiálka Čadca
Č. účtu: 7700302001/5600
Zastúpený: Milan Matlákom, starostom obce
Kupujúci: .................., rod. ................
Bytom: .................., PSČ: .............., ..................
II.
Úvodné ustanovenia
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku:
a) parcela č. CKN 1684/2 v k. ú. Podvysoká, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 93 m2, vedeného v katastri nehnuteľnosti správy katastra Čadca na
LV č. 818 pre k. ú. Podvysoká, obec Podvysoká, okres Čadca.

2. Predaj nehnuteľnosti uvedenej v bode 1 tohto článku sa uskutočnil na základe schváleného
uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Podvysoká č. 16 /2013 bodu 4 zo dňa 11. 6. 2013.
III.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci zo svojho vlastníctva predáva a kupujúci do svojho výlučného vlastníctva
a) parcela č. CKN 1684/2 , v k. ú. Podvysoká, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 93 m2 vedeného v katastri nehnuteľnosti správy katastra Čadca na
LV č. 818 pre k. ú. Podvysoká, obec Podvysoká, okres Čadca (ďalej „predmet
IV.
Kúpna cena 

1.Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený v Čl. III tejto zmluvy
vo výške .................. € (slovom : ...................... Eur) a úhrade vecných nákladov (napr.
geometrický plán, znalecký posudok, kolky) vo výške ....................... €. 

2.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy v plnej výške
pred podaním návrhu na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy,
od podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami bezhotovostne na účet číslo
0313492288/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s, rovnako aj prípadné vecné náklady na

V.
Prevod vlastníckeho práva
1.Zmluvné strany sú uzrozumené, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu
kúpy dňom právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho, vydaného Katastrálnym úradom Žilina, Správou katastra Čadca.
2.Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje, že dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
príslušnej Správy katastra o vklade vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech
kupujúceho odovzdáva kupujúcemu predmet kúpy do užívania.
3.Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad do príslušného katastra nehnuteľností podľa
tejto zmluvy podajú zmluvné strany spoločne po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stranami
a po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške zo strany kupujúceho.

VI.
Vyhlásenia zmluvných strán 

1.Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy ku dňu podpisu tejto zmluvy neviaznu žiadne
ťarchy - dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti, ani práva tretích osôb s výnimkou
tých, ktoré boli uvedené v osobitných obchodných podmienkach Obchodnej verejnej súťaže. 

2.Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy pozná, pozná jeho stav, nemá pochybnosti o jeho
identifikácii na mieste samom a predmet kúpy od predávajúceho takto a v tomto stave kupuje.
VII.
Odstúpenie od zmluvy
1. Túto zmluvu možno zrušiť len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán alebo
odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade nesplnenia záväzku kupujúceho
uvedeného v ČI. IV ods. 1, ods. 2 tejto zmluvy.
3. Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak sa vyhlásenie kupujúceho
podľa Čl. VI ods. 2 ukáže ako nepravdivé.
4. Dňom určeným v písomnej dohode zmluvných strán alebo dňom doručenia písomného
odstúpenia od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane a za podmienok uvedených v ods. 2, ods.
3 a ods. 4 tohto článku zmluvy, sa táto zmluva zrušuje a obe zmluvné strany sú povinné
navzájom si vydať všetko, čo dovtedy titulom plnenia podľa tejto zmluvy od druhej zmluvnej
VIII.
Náklady a poplatky spojené s prevodom vlastníctva
1.Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva v
prospech kupujúceho do príslušného katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
IX.
Záverečné ustanovenia
1.Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán.
2.Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, od
ktorého sú účastníci prejavmi svojej vôle podľa tejto zmluvy viazaní, tým nie je dotknuté
ustanovenie o dni prevodu vlastníctva podľa Čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
3.Predávajúci a kupujúci zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pred jej podpísaním
podrobne oboznámili, že mu porozumeli a že táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej
vôle, čo na znak svojho bezvýhradného súhlasu s celým obsahom nižšie potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch v slovenskom jazyku. Predávajúci obdrží
dve vyhotovenia, kupujúci obdrží jeden rovnopis. Zostávajúce dva rovnopisy sú určené pre
podanie návrhu na vklad Správe katastra Čadca podľa Čl. V. ods. 2 tejto zmluvy. 


V Podvysokej, dňa .......... 2013 V Podvysokej, dňa .......... 2013

Za kupujúceho Za predávajúceho

.................................................. ......................................

Milan Matlák, starosta obce

Zodpovedá:

Samospráva

Kalendár zberov odpadu 2022

Kalendár zberov odpadu 2022

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Predpověď počasia

dnes, utorok 5. 7. 2022
mierny dážď 19 °C 16 °C
streda 6. 7. slabý dážď 23/13 °C
štvrtok 7. 7. slabý dážď 22/11 °C
piatok 8. 7. slabý dážď 17/11 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31