Obec Podvysoká
ObecPodvysoká

Prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

OBEC Podvysoká

Podvysoká 26 

023 57 Podvysoká

IČO: 00314196

  1. Štatutárny zástupca: JUDr. Ján Opial, tel. 041/4346223, 0907818945
  2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Ľuboslava Šafrová, manažér pre VO, Tel: 0904 444 280, e-mail: podvysoka@ocu.sk

3. Názov predmetu zákazky: Výpočtová technika

k realizácií projektu: Vzdelávame odborne, moderne a zaujímavo

3.1. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky do odborných učební Základnej školy Podvysoká vrátane dodania a inštalácie na miesto uvedené v čl. 5.1. tejto Výzvy. Popis a množstvá sú uvedené v prílohe č.1 Cenová ponuka a podrobná špecifikácia dodávky predmetu zákazky uvedená v prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky.

3.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

30213000-5 Osobné počítače

38652120-7 Videoprojektory

48600000-4 Databázový a operačný softverový balík

4. Komplexnosť dodávky:

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky.

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky

5.1. Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola Podvysoká 307

5.2. predpokladaný termín dodania: 2.polrok 2020 a 1.polrok 2021

1. etapa: dodanie výpočtovej techniky do IKT 1.stupeň– položka č. 14,15,16,17,18,19,20,21,23

do 1 mesiaca od vystavenia objednávky

2. etapa: dodanie výpočtovej techniky do cudzích jazykov – položka č. 9,10,11,12,13,22 do 2 mesiacov od vystavenia objednávky

3. etapa: dodanie výpočtovej techniky do knižnice– položka č. 1,2,3,4,5,6,7,8

do 3 mesiacov od vystavenia objednávky

6. Obsah ponuky:

Uchádzač predloží v ponuke:

1) identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,

štatutárny zástupca) – môže byť uvedené v Kúpnej zmluve

2) cenovú ponuku vypracovanú v zmysle Prílohy č.1

Výpočtová technika Stránka 2

3) Špecifikáciu predmetu zmluvy /Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky/ - bude súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 2

Splnenie podmienok účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona 343/2015 Z.z. Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť vie overiť z verejne dostupných zdrojov.

7. Podmienky financovania zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Integrovaného operačného programu kód výzvy: IROP- PO2-SC222-2016-13 a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

8. Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva

Úspešný uchádzač predloží na vyzvanie verejného obstarávateľa podpísaný a vyplnený návrh Kúpnej zmluvy, ktorú poskytol verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov (Príloha č.3), v ktorej nie je možné uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve.

Zmluva uzavretá podpisom oboma zmluvnými stranami nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu zákazky zo strany poskytovateľa, t.j. doručením kladnej správy z kontroly VO prijímateľov.

V prípade, ak nebude schválené predmetné VO strany poskytovateľa NFP, Kupujúci si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

9. Lehota na predloženie ponúk: 28.09.2020 do 14:00 hod.

Ponuka musí byť doručená písomne.

9.1. Spôsob doručenia:

Ø poštou, mailom, osobne alebo kuriérom na adresu:

OBEC Podvysoká

Podvysoká 26 

023 57 Podvysoká

e-mailom na adresu : podvysoka@ocu.sk

Ponuku označiť: „Výpočtová technika “

9.2. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

10. Cena a spôsob určenia ceny v ponuke

10.1. Cenu vypracuje uchádzač v zmysle Prílohy č.1 Cenová ponuka a Opisu premetu zákazky (Príloha č.2). Cena musí obsahovať aj dodanie predmetu zákazky na určené miesto vrátane montáže.

Cena bude uvedená v EUR.

Uchádzač je povinný dodržať množstvá tak, ako sú uvedené pri jednotlivých položkách v Prílohe č.1- Cenová ponuka

10.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení:

celková cena bez DPH

sadzba DPH a výška DPH

celková cena vrátane DPH

10.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú celkom, a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena.

Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom).

Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien. Výpočtová technika Stránka 3

  1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.

c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.

d) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

e) Verejný obstarávateľ realizuje prieskum trhu pre určenie PHZ. V prípade, že ak ani jedna z predložených ponúk nepresiahne sumu 30 000,-eur bez DPH, nahrádza tento prieskum trhu Výzvu na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu cenu.

Príloha:

Príloha č.1 – Cenová ponuka

Príloha č.2 – Opis predmetu zákazky

Príloha č.3 – Kúpna zmluva

Prílohy

Priloha_1_Cenova_ponukaVT.xls

Priloha_1_Cenova_ponukaVT.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 32 kB

Priloha_2_Opis_zakazkyVT.xls

Priloha_2_Opis_zakazkyVT.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 53,5 kB

Priloha_3_Kupna_zmluva.doc

Priloha_3_Kupna_zmluva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86,5 kB
Dátum vloženia: 27. 9. 2020 13:10
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 9. 2020 13:15
Autor:

Obec

Kalendár zberov odpadu 2022

Kalendár zberov odpadu 2022

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Predpověď počasia

dnes, streda 28. 9. 2022
oblačno 13 °C 4 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 12/8 °C
piatok 30. 9. mierny dážď 11/10 °C
sobota 1. 10. slabý dážď 13/9 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2